کرونا ویروس
بررسی

کرونا و تکنولوژی

کرونا ویروس که این روزها بسیاری از کشورهای جهان را درگیر خود کرده است را می توان با الگوریتم جدید هوش مصنوعی علی ...